Üzletünk címe: 1134 Budapest, Lehel út 1/C (Lehel tér)    Mobil: 0620-343-3747    Telefon: 061-437-0465    Email:
Tekintse meg akciós ajánlatainkat!
Hőálló tűzálló betontöltetű páncélszekrények 8 - 20 vagy 70 millió forintos MABISZ biztosítási értékhatár ajánlással
Szaküzletünk nyitvatartási ideje: Hétfő: 9:30-17:00, Kedd: 9:30-17:00, Szerda: 9:30-17:00, Csütörtök: 9:30-17:00, Péntek: 9:30-16:00

ÁSZF

Értékesítő adatai elérhetőségei:

Telephely -  kereskedelmi értékesítési egység
Név: Páncélszekrény szakáruház
Cím: 1062 Budapest, Lehel út 1/C.

Székhely:

Név: Max Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Bt
Cím: 1165 Budapest, Csinszka utca 79. 
Cégjegyzékszám: 01 06 748129
Adószám: 21177844-2-42
Bejegyezve: 2002 január
Bankszámlaszám: 10918001-00000006-12390003
Internet cím: www.szefdiszkont.hu
E‐mail: info@szefdiszkont.hu 
Telefon: 061-437-0465
Mobil: 0620-343-3747

Tárhely szolgáltató adatai:

Integrity Kft.
Cím: 1132, Budapest Victor Hugo utca 18-22.
Cégjegyzékszám: 07 09 003739
Adószám: 11115139207
Internet cím: www.integrity.hu
Telefon: 061-450-2660

Max Trade Bt.

Az internetes oldal (www.szefdiszkont.hu) tulajdonosa és üzemeltetője a Max Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (a Fővárosi Törvényszég Cégbíróságon Cg. 01 06 748129 cégjegyzékszámon bejegyezve 2002. január - nyilvántartott gazdasági társaság, székhelye: 1165, Budapest, Csinszka utca 79.)

Max Trade Bt. felelőssége

A Max Trade Bt - Széfdiszkont weboldal pontosságára, megbízhatóságára, teljességére teljes mértékben felelősséget vállalni nem tud, azonban minden tőle elvárhatót megtesz a tartalom megbízhatósága érdekében. A Felhasználók a weboldalt kizárólag saját felelősségükre használják és a Széfdiszkont nem felel olyan gondatlanul okozott kárért, amely a weblap használatából ered, illetve a helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye.

Általános szerződési feltételeink érvényessége

Minden az ügyfeleink részére történő szállításra, teljesítésre és ajánlattételre kizárólag e szerződési feltételek alapján kerül sor. Ügyfeleink ettől eltérő szerződési feltételeinek ezennel ellent mondunk. A Max Trade Bt. által üzemeltetett weblap használatának feltétele, hogy az azt látogató Vásárlók (felhasználó, böngésző, Vásárló együttesen: "Felhasználó") elfogadják a jelen dokumentumban szabályozottakat.

A szerződés nyelvezete: magyar

A Felhasználó a Max Trade Bt. által üzemeltetett Weblapra történő belépéssel, illetve a Weblapon történő böngészéssel elismeri, hogy a jelen szolgáltatási feltételeket megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.


Ajánlat, rendelés, szerződéskötés

Megrendeléseket bruttó 100.000 Ft-ig telefonon vagy írásban, bruttó 100.000 Ft felett kizárólag írásban (web- áruház, e‐mail, levél) fogadunk el. Minden nekünk adott megbízás hatályosságához a részünkről történő írásbeli megerősítésre van szükség. Kizárólag visszaigazolásunk tartalma az irányadó. Minden megrendelést 24 órán belül visszaigazolunk. Amennyiben ezen időszak alatt a visszaigazolás vevő részére nem érkezik meg, a rendelés nem érvényes. Rendelés lemondása kizárólag írásban történhet.

Termékeink

Az általunk forgalmazott termékek tulajdonságai, jellemzői üzletünkben, honlapunkon, web áruházunkban, illetve nyomtatott katalógusainkban tekinthetők meg. Ezen adatokat a gyártók bocsátják rendelkezésünkre, ezért ezek pontatlanságáért felelősséget nem tudunk vállalni. A termékleírásban szereplő fotók tájékoztató jellegűek, így ezek eltérhetnek a valós termék megjelenésétől, színétől.

Árak

Honlapunkon, web áruházunkban és katalógusainkban feltűntetett árak a törvény által előírt forgalmi adót (ÁFA) tartalmazzák. Jogunkban áll az árakat az alábbi okokból módosítani: 

a. Az importált áruk erős árfolyam‐ingadozása 
b. Megnövekedett szállítási költségek (ha a fuvarokat tartalmazza az ajánlati ár)
c. Felgyorsított kézbesítés 
d. Késedelmek, amelyekért a vevő felel

Szállítás, telepítés

a. A vevő telephelyünkről elszállítja, elszállítatja a megrendelt árut 
b. A megrendelés‐visszaigazolásban feltűntetett áron cégünk végzi az áru szállítását, épületen belüli elhelyezését A megrendelés‐visszaigazolásban feltűntetett szállítási határidők irányadóak, nem kötelező érvényűek. A megadott szállítási határidő előtti és utáni teljesítés jogát fenntartjuk. Vis major esetén az esetleges szállítási késedelem, illetve a megrendelés teljes meghiúsulása miatt kártérítési kötelezettséget nem vállalunk. Igény esetén vállaljuk a megvásárolt termék MABISZ előírásoknak megfelelő rögzítését.

Részteljesítések

Fenntartjuk magunknak a jogot a részteljesítésre.

Fizetési lehetőségek

a. Készpénzes fizetés vagy utánvét 
b. Előre utalás kibocsájtott számla alapján
c. Bankkártyás fizetés (az üzletben történő vásárlás esetén)
d. Utólagos átutalás Az utólagos átutalásos fizetési módot csak regisztrált viszonteladóink vagy törzsvásárlói kóddal rendelkező ügyfeleink választhatják. Minden esetben a magyar adótörvényeknek megfelelő számlát állítunk ki. Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel. Nettó 300.000 Ft feletti, illetve egyedi rendelés esetén 40% előleget kérünk. Rendelés lemondása esetén 30% meghiúsulási kötbért számítunk fel.

Tulajdonjog fenntartás

A teljes vételár kiegyenlítéséig a számlán szereplő áru tulajdonjogát fenntartjuk.

Illetékes bíróság

Minden az ügyféllel fennálló mindenkori jogviszonyból eredő vitára a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság illetékes.

Kellékszavatosság

Bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a kötelezett (termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik.

Az adásvételi szerződésekben az eladói pozícióban lévő fél ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának).

Az eladó kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában (pontosabban hiba-okban) szenvedő terméket adott el, vagy sem, tehát a jóhiszemű eladó is felel a hibás teljesítésért a vevővel szemben. (A rosszhiszeműség a vevő esetleges kártérítési igényének érvényesítése szempontjából releváns körülmény.)

A vásárló a Max Trade Bt hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A vásárló a következő kellékszavatossági igényekkel élhet: kérheti a kijavítást, vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Max Trade Bt. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a cserét nem kérte, ill. nem kérhete, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a vásárló is kijavíthatja, ill. mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Max Trade Bt. adott okot. 

A vásárló köteles a hibát annek felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor a termék átvételétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A vásárló a Max Trade Bt-vel  szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A termék átvételétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vásárló igazolja, hogy a terméket, a Max Trade Bt-től vásárolta. 6 hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy a vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

Termékszavatosság

Termék hibája esetén a vásárló - választása szerint -kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Az új Ptk. vezette be a termékszavatosság fogalmát, ami azt jelenti, hogy a vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (azaz a termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. (Termékszavatossági igényként a vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.)

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A gyártó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

- a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

- a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

- a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

Termékszavatossági igényét a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania. 

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a vásárló. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, ill. a kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Max Trade Bt-vel szemben érvényesítheti.

Termékszavatosság tulajdonosváltozás esetén 

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

Jótállás 

A jótállás - hétköznapi és közismert nevén „garancia” - azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél (eladó) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén  a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett. 

A jótállásnak két fajtája van: 

- a jogszabályon alapuló, ún. kötelező jótállás, és 

- a felek megállapodásán alapuló, ún. szerződéses jótállás.

 Jótállási jogosultság tulajdonosváltozás esetén 

Az új Ptk. szerint a jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a Max Trade Bt-vel szemben. 

A jótállási igény érvényesítése

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A jótállási határidő a termék kézhezvételével kezdődik. 

Kötelező jótállás esetén ez egy év, szerződéses jótállásnál a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban rögzített határidő az irányadó.

Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, ill. termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a vásárló, de a vásárlót a jótállásból fakadó jogok mellett a termék,- és kellékszavatossági jogok is megilletik. 

A 151/2003. Korm. rend. 7. §-a alapján, a fogyasztó a termék meghibásodása esetén, a termék átvételétől számított 3 munkanapon belül érvényesítheti csereigényét, mely terméket az Ékszerm kft köteles kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. 

Jótállási igény az alább felsorolt iratok együttes bemutatásával érvényesíthető: 

- jótállási jegy és/vagy az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat

Ezek teljes hiánya esetén nem tudjuk a jótállási igényt elfogadni. 

 

Elállás joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. kormányrendelet 26.§ szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. A határidő betartottnak minősűl, ha annak letelte előtt a Vásárló a terméket elküldi vagy Páncélszekrény szakáruházunkban átadja. Jelen tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Az elállási határidő attól a naptól kezdődik, amelyben a Vásárló vagy az általa megjelölt személy a futárszolgálattól, vagy személyesen a szakáruháztól a terméket átveszi. Az időszak naptári napban értendő. A Fogyasztót megilleti az a jog is, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Fogyasztónak minősülő Vásárló 14 napon belüli elállása esetén terméket összes tartozékával, valamint a vásárlást igazoló számlával együtt kell visszajuttatni- (Fogyasztónak minősül az a Vásárló, aki a szakmája, önnálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró, természetes személy). A Fogyasztó köteles a visszaküldendő terméket szállításra alkalmas módon biztonságosan becsomagolni a sérülések elkerülése érdekében. A nem megfelelő csomagolásból eredő károkért a cégünk felelősséget nem vállal. A nem becsomagolt termék vagy nyilvánvalóan hiányosan becsomagolt termék elszállítását a szállító vagy futárszolgálat megtagadhatja. A Fogyasztó a termékről, annak becsomagolása előtt, valamint becsomagolást követően, a csomag minden oldaláról fényképet kell készítsen, amelyeken részletesen látszik a termék állapota, és több termék esetén a visszaszállítandó termékek darabszáma. A fényképek készítése egyrészt a visszaszállítandó termék vagy termékekbeazonosítása érdekében szükséges, másrészt azért is, hogy a visszaszállítás során esetlegesen felmerülő sérülések esetén a termék visszaszállítás előtti állapota megfellően bizonyítható legyen. Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket személyesen, postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa vissza a cégünk címére. Visszaküldési cím: Páncélszekrény szakáruház Max Trade Bt. 1162, Budapest, Lehel út 1/C. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni.

Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli!

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt)

Milyen terméktől nem lehet elállni Fogyasztónak minősülő Vásárló esetén sem?

A Fogyasztót megillető elállási jog alóli további kivételeket teljeskörűen a 45/2014.(II. 26) Kormányrendelet 29.§-a tartalmazza.

A fogyasztót nem illeti meg az elállási jog többek között, olyan nem előre gyártott termék esetében, melyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyre szabtak.

Érvényesség

A jelen szerződés módosításainak hatályosságához írásbeli formára van szükség. Amennyiben egy vagy több rendelkezés, vagy e rendelkezések egy lényeges része egészében vagy részben semmis vagy hiányos lenne, úgy az nem érinti a többi rendelkezés hatályosságát.

Panaszkezeléssel kapcsolatos útmutató

Vállalkozásunk kiemelt célja, hogy az Ügyfelek elégedettségének és bizalmának növelése érdekében folyamatosan fejlesszük szogáltatásaink minőségét.
Amennyiben Önt vásárlása, ügyintézése során bármilyen sérelem éri, kérjük, hogy jelezze felénk, annak érdekében, hogy bejelentését minél előbb kivizsgálhassuk.

Panaszát az alábbi módon jelentheti be:

-személyesen kereskedelmi egységünkben a 1062, Budapest, Lehel út 1/C cím alatt. Személyes bejelentése esetén , hogy a bejelentés megtörténtét igazolhassa, a felvett panasszal kapcsolatban összefoglaló jegyzőkönyvet kell kapnia.
-telefonon a 06-1-437-04-65 telefonszámon. Ha Ön telefonon tesz panaszt, a panaszra adott válaszlevéllel egyidejüleg fogja megkapni a panasz bejelentéséről szóló összefoglaló jegyzőkönyvet.
-Írásban. Panaszát postai úton a következő címre küldheti el 1062, Budapest, Lehel út 1/C. Páncélszekrény szakbolt. Elektronikus úton az info@szefdiszkont.hu címre.

Cégünknek a beérkezéstől számított 14 naptári nap áll rendelkezésére a panaszok megválaszolására, azonban minden esetben törekszünk arra, hogy válaszunkat sokkal hamarabb kézhez kapja.

Amennyiben nem elégedett bejelentésére adott válaszunkkal, úgy kiküldött levelünk alján megtalálja azokat az intézményeket, ahol jogorvoslattal élhet.

Az Ügyfelek weboldallal kapcsolatos vitáját a webáruházzal kapcsolatos probléma megoldását a Budapesti Békéltető Testület segíti.

A Budapesti Békéltető Testület elérése:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefon: +36 1/488-2131

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Az eljárási határidő maximum 90 nap attól a naptól számítva, amikor hiánytalanul beérkezik a panaszos kérelem.

Online Vitarendezési Fórum

Elindult az Európai online vitarendezési platform

Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot.

A Rendelet szerint az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták, így az online megkötött szerződésekkel összefüggő pénzügyi fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére irányuló kommunikációt ezen a platformon keresztül kell a fogyasztóknak biztosítani.

Az online vitarendezési platform 2016. február 15-től elérhető a fogyasztók számára. 

A Rendelet hatálya alá tartozó valamennyi érintett szolgáltató köteles honlapján könnyen elérhető módon megjeleníteni.

Az online vitarendezési platform honlapja: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

A felhasználói útmutatók elérhetőek az online vitarendezési platform honlapján: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Panaszát itt tudja benyújtani:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

 

Egyszerű vásárlás regisztráció nélkül

Webáruházunkban gyorsan és egyszerűen vásárolhat regisztráció nélkül.
Kattintson a képek alatt található MEGRENDELÉS gombra, majd tegye a KOSÁRBA a kiválasztott terméket.

Adja meg SZÁMLÁZÁSI, SZÁLLÍTÁSI adatait, telefonos elérhetőségét majd válasszon egy FIZETÉSI és SZÁLLÍTÁSI módot. A futárcég szállítási díjai megtekinthetők.

A tovább gombbal a következő oldalra lépve leellenőrizheti megrendelését, igény esetén megjegyzést fűzhet hozzá. Amennyiben a folyamat során mindent rendben talál, kattintson, a NEM VAGYOK ROBOT négyzet mezőbe, majd küldje el megrendelését részünkre.

A RENDELÉS ELKÜLDÉSE gombbal véglegesítheti vásárlását. A vásárlásáról egy automatikus visszaigazolást kap a megadott e-mail címre.

További információk a megrendelés, vásárlás folyamatáról

Webáruházunk felépítése kényelmes és gyors tájékozódási lehetőséget biztosít a vásárlók számára, a menüpontok segítségével könnyedén navigálhat az áruházban.

Az áruházban található termékek között a "Termékek" menüpont segítségével böngészhet. Először az áruházban található kategóriákat láthatja. Ha olyan kategóriába lép, ahol termékek találhatók, akkor ott megtekintheti a termékek nevét, árát, képét. A kosár jelre kattintva a terméket a kosárba helyezheti. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lapozhat.

Amennyiben bővebb információt szeretne kapni egy termékről, akkor kattintson a termék képére vagy nevére. Ekkor a "Termék részletek" oldalra jut el. Web áruházunkban megjelenített termék árak bruttó árak, az ÁFA összegét is tartalmazzák.

Az áruházban lehetősége van keresésre is. Egyszerű keresés esetén csak a kereső szót kell megadnia, és ha valamely termék megfelel ennek, akkor a rendszer megjeleníti. A keresés eredményeképpen a termékek ugyan úgy jelennek meg, mint a "Termékek" menüpont esetén. Ugyan úgy lehetőség van lapozásra és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.

Az "Általános információk" menüpont alatt találja az áruházat érintő minden fontosabb információt, mint pl. az áruház elérhetőségeit, a szállítási és fizetési lehetőségeket, az áruházi kedvezményeket, illetve e-mailt is írhat az áruház üzemeltetőjének. A kosár tartalmát a "Kosár" gombra klikkelve is ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is, ehhez kattintson a "Kosár ürítése" gombra. Ha a megrendelés mellett dönt, akkor kattintson a "Megrendelés" gombra.

Amennyiben Ön vásárolni szeretne a web áruházban, először meg kell adnia a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatait, például kapcsolattartó adatai, szállítási és számlázási adatait.

Ha a kosár oldalon a megrendelés gombra klikkel, akkor eljuthat a "Fizetési és Szállítási módok" oldalra, ahol ki kell választania az Önnek legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot. A folytatáshoz nyomja meg a "Tovább" gombot. Ekkor megjelenik az Ön megrendelésének összes adata, így ellenőrizheti ezeket. Ha mindent rendben talál, akkor a "Megrendelés elküldése" gombot megnyomva véglegesítheti a megrendelését.

A szefdiszkont.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.